בחינות מו"ר ומרק"ם

המועדים הקרובים של בחינות מו"ר ומרק"ם

שם ומיקום הבחינה:
תאריך אחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים:
תאריך הבחינה:
תאריך משלוח זימונים משוער:
תחזית לדיווח ציונים למוסדות:

מילוי השאלון הביוגרפי

5.7.19

מרכז הערכה מסר

7-9.7.19, 14.7.19

מרכז הערכה בטכניון

8-11.7.19, 14-18.7.19, 21.7.19

מרכז הערכה של מרק"ם בירושלים

7-11.7.19, 14-18.7.19, 21.7.19

מחירי בחינות מו"ר ומרק"ם

  • הרשמה רגילה
  • הרשמה מאוחרת
  • הרשמה ביום הבחינה *
  • שינוי מועד הבחינה
*לא מתקיימים בכל מועד