פרסומים אחרים

יחידות לימוד בקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
גפני,נ., פבזנר,ב., קרליץ, צ. (יולי 2012)
http://ndandp.co.uk/director-disqualification-news-and-comments/growth-of-director-disqualification-undertakings/ מדידה בחינוך: מושגי יסוד - תורת ההכללה וקביעת סטנדרטים
בקרת איכות בניתוח מבחנים ובחישוב ודיווח ציונים (אנגלית)
https://www.nite.org.il/files/QC_Guidelines.pdf
בעיות נבחרות בהערכה ובמדידה (ספר משנת 1988)
מאמרים בידיעוני אפי

Buy Real Soma