הנחיות להגשת בקשה

התאריך האחרון שבו נקבל בקשה ומסמכים נלווים הוא מועד סיום ההרשמה לבחינה המבוקשת.

הטיפול במסמכים ובדיקתם עשויים להימשך עד 25 ימי עבודה.

אם תגישו את פנייתכם בחודש האחרון שלפני מועד זה, קרוב לוודאי שלא תספיקו להגיש מסמכים נוספים או ערעור ובקשה לדיון חוזר.

לכן אנו ממליצים להגיש את הבקשה ואת המסמכים מוקדם ככל האפשר ולכל הפחות חודשיים לפני מועד סיום ההרשמה.

מי יכול להגיש בקשה לתנאים מותאמים

מועמדים עם מגבלה המצריכה לדעתם בחינה בתנאים מותאמים (מגבלה רפואית, פיזית או פסיכיאטרית, וכן לקות למידה או קשב) יכולים להגיש בקשה לתנאים מותאמים למאל"ו. מועמדים שמגבלה גופנית (כגון היריון מתקדם, משקל עודף רב, שימוש בכיסא גלגלים וכדומה) מונעת מהם להיכנס לכיתה רגילה ולשבת בה, או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה, רשאים להגיש בקשה לתנאים מותאמים.

אי עמידה בדרישות הנוגעות להגשת בקשה או בקריטריונים למתן התאמות עשויה להביא לידי דחיית הבקשה, ולכן יש לקרוא אותן בעיון ולפעול על פיהן.

שלב 1 - הנחיות כלליות לקראת הרשמה לבחינה מותאמת

1. הרשמה לבחינה - כדי להגיש בקשה לבחינה מותאמת יש להירשם לבחינה.

לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים במועד הבחינה הרגילה או במהלך שלושת השבועות שלאחריו. ההרשמה נעשית באמצעות אתר מאל"ו (הרשמה לבחינה הפסיכומטרית/הרשמה לבחינות נוספות) או באמצעות טופס הרשמה מנייר, שאפשר לקבל בהתאם לסוג הבחינה (פירוט בדרכי הרשמה באתר).

2. "שאלון למבקש" - את הבקשה לבחינה מותאמת יש להגיש על ידי מילוי ה"שאלון למבקש". לא יתקבלו בקשות ללא מילוי השאלון.

3. מסמכים נלווים - לכל בקשה יש לצרף מסמכים מתאימים, כמפורט להלן. את כל המסמכים יש להעביר למאל"ו עד יום סיום ההרשמה לבחינה. לצערנו, לא נוכל לדון במסמכים שהגיעו באיחור או במסמכים
שהגיעו בפקס.
מסמכים שיישלחו לא יוחזרו למבקש.

4. מתי להירשם? - אנו ממליצים להירשם מוקדם ככל האפשר, ולפחות חודשיים לפני המועד שרוצים להבחן בו. זאת משום שהטיפול במסמכים ובדיקתם עשויים להימשך עד 25 ימי עבודה.

5. בקשה חוזרת או נוספת - מי שכבר נבחנו בתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית, באמי"ר או במתא"ם ורוצים להיבחן שוב באותה בחינה או בבחינה אחרת, צריכים להגיש בקשה חוזרת או נוספת.

נוסף על מטרות אלו, מאל"ו מבקש לפעול לקידום תחום הבחינות, המדידה וההערכה בישראל.

שלב 2 - הרשמה לבחינה [הרשמה לבחינה הפסיכומטריתהרשמה לבחינות אחרות]

שלב 3 - שאלון למבקש

יש להגיש את הבקשה על ידי מילוי" "שאלון למבקש" כנדרש. שימו לב: בקשתו של מי שלא ימלא את השאלון ולא ישלח אותו לא תטופל.

שלב 4 - משלוח המסמכים והאבחונים (ראו כאן)

התאריך האחרון שבו נקבל בקשה ומסמכים נלווים הוא מועד סיום ההרשמה לבחינה המבוקשת.
הטיפול במסמכים ובדיקתם עשויים להימשך עד 25 ימי עבודה.
אם תגישו את פנייתכם בחודש האחרון שלפני מועד זה, קרוב לוודאי שלא תספיקו להגיש מסמכים נוספים או ערעור ובקשה לדיון חוזר.
לכן אנו ממליצים להגיש את הבקשה ואת המסמכים מוקדם ככל האפשר ולכל הפחות חודשיים לפני מועד סיום ההרשמה. לא יתקבל חומר לאחר סגירת ההרשמה.

את כל המסמכים המפורטים להלן יש לשלוח במעטפה אחת.
משלוח ראשוני של מסמכים אינו כרוך בתשלום נוסף על דמי הרישום לבחינה.
שימו לב: משלוח מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה וכן ערעור על התשובה לבקשה כרוכים בתשלום. 

כתובת למשלוח:

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

ת"ד 26015

ירושלים 9126001